Jogi nyilatkozat - STRABAG Property and Facility Services

Jogi nyilatkozat


Tisztelt Látogatónk!

1. A www.strabag-pfs.hu- n elérhető weboldalakkal kapcsolatos tudnivalók

A STRABAG Property and Facility Services Zrt. („STRABAG PFS”) által üzemeltetett www.strabag-pfs.hu bármely oldala megnyitásával ráutaló magatartással Ön mint felhasználó elfogadja az alábbiakban felsorolt felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A weboldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit a STRABAG PFS a jövőben módosítja, a változtatásokat a weboldal nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

 

2. Felelősség a szolgáltatásért

A STRABAG PFS mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában, ennek ellenére sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget a jelen weboldalon keresztül nyújtott információk pontosságáért, helyességéért és teljességéért. A www.strabag-pfs.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját kockázata és felelőssége. Kérdés esetén vagy a honlapon található információra alapított üzleti döntés meghozatala vagy jognyilatkozat megtétele előtt kérjük, hogy forduljon az Impresszum menüpontban megjelölt személyhez.

A STRABAG PFS nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A STRABAG PFS fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

A STRABAG PFS nem vállal semmilyen felelősséget azon weblapok tartalmával, az azokon közölt információkkal, adatokkal kapcsolatosan, melyek a STRABAG PFS weblapjáról elérhetőek, vagy amelyekről a STRABAG PFS weblapja elérhető.

A weboldal felhasználásnak feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a STRABAG PFS haladéktalanul megteszi a jogszabálysértés következtében szükséges jogi lépéseket.

A STRABAG PFS minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

3. Az ingatlanközvetítési szolgáltatás speciális szabályai

A honlapon a STRABAG PFS megbízottként eljárva a Magyar Telekom Nyrt. és a TIGÁZ Csoport tulajdonában lévő ingatlanokat hirdeti (eladás, bérbeadás). A hirdetett ingatlanokra vonatkozó közzétett adatok egy részének megismerése regisztrációhoz kötött, a regisztráló személy a regisztrációja során elfogadja az oldal és a közzétett adatok felhasználási feltételeit.

A regisztráció törlésére az Impresszum menüpontban megjelölt személyhez intézett elektronikus levélben van lehetőség. A törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a STRABAG PFS véglegesen törli a regisztrációt az ahhoz kapcsolódó összes személyes adattal együtt.

Az e szolgáltatással kapcsolatban közzétett adatok, fájlok, képek a Magyar Telekom vagy a TIGÁZ csoport tulajdonát képezik, másolásuk, terjesztésük csak a Magyar Telekom vagy a TIGÁZ Csoport írásos engedélyével lehetséges.

A hirdetések nem minősülnek ajánlatnak. A bérleti és adásvételi szerződések tárgyalására és megkötésére a Magyar Telekom, illetőleg a TIGÁZ Csoport szabályai irányadóak.  

4. Szerzői jog

A weboldal megjelenítésére, működtetésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, adatok, információk, megjelölések a jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek, és azok tekintetében minden vagyoni és személyhez fűződő jog kizárólag a STRABAG PFS-t illeti.

A weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a STRABAG PFS szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi, és a STRABAG PFS külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Ebből következően a honlapon elérhető szellemi alkotások engedély nélküli magán és kereskedelmi célú használata tilos.

5. Adatvédelmi szabályok

Amikor Ön a STRABAG PFS internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra (a böngészés során a böngésző beállításainak megfelelően, illetőleg a regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele során). A STRABAG PFS bármely a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései szerint kezel.

A STRABAG PFS weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a STRABAG PFS-nek elfogadja, hogy a STRABAG PFS a jogszabályok keretei között korlátlan jogosultsággal rendelkezik az ilyen információ birtoklására vonatkozóan.

A STRABAG PFS a felhasználó által megadott adatokat és információkat, a felhasználó előzetes hozzájárulásával kizárólagosan piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról célokra használhatja fel.

A STRABAG PFS a vevői, partnerei és további ügyfelei személyére, adataira, a STRABAG PFS-sel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó, valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A STRABAG PFS az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan gondossággal kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a STRABAG PFS weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a STRABAG PFS nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi szabályairól.

Felhívjuk továbbá a STRABAG PFS részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A STRABAG PFS az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adattárolás helye: a STRABAG PFS székhelye.

Az esetleges adatfeldolgozók személyéről a STRABAG PFS megfelelő időben tájékoztatást nyújt a felhasználók részére.

Az érintett kérelmére a STRABAG PFS mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a STRABAG PFS költségtérítést állapít meg.

Az ingatlanközvetítési szolgáltatásunkkal összefüggő személyes adatkezelésről az ‎5. fejezet, a sütikre vonatkozó szabályokról a ‎6. fejezet szól részletesen.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal bíróságon vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Honlap: http://www.naih.hu
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Telefax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A STRABAG PFS fenntartja magának a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a felhasználókat.

Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk az Impresszum menüpontban elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton.

 

6. Az ingatlanközvetítési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelések

A regisztráló személy a regisztrációjával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a STRABAG PFS a regisztráció létrehozása és az ingatlanközvetítési szolgáltatás megfelelő színvonalú és biztonságú működtetése, továbbá azonosítás céljából a regisztráció érvényességi ideje alatt kezelje és kizárólag a megbízó (ingatlan tulajdonos) részére továbbítsa. Az adatkezelés célja a regisztráló személyek könnyebb azonosíthatósága, elérhetőségük információközlésre történő felhasználása, érdeklődésüknek megfelelő eladói ajánlatok elkészítése. A személyes adatok megadása nélkül a regisztráció nem lehetséges.

Adatkezelés jogalapja: a regisztráló személy hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: név, telfonszám, e-mail cím, jelszó, bejelentkezésekre vonatkozó naplóadatok.

Adattovábbítás: a regisztráló személy a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre a Magyar Telekom Nyrt. vagy a TIGÁZ Csoport ajánlatait eljuttathassa (önálló adatkezelők).

Adatkezelés időtartama: a regisztráció érvényességi ideje, azaz a regisztrációtól a regisztráció törléséig terjedő időszak.

7. A honlapon használt sütikre vonatkozó tájékoztatás

A STRABAG PFS a honlap használatának elemzése és ezáltal szolgáltatásainak javítása érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza az Ön böngészőjének közreműködésével. Erre azért van szükség, mert ha az Ön böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a www.strabag-pfs.hu tartalma tekintetében.

A sütiket Ön bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Eszközök/Beállítások” menüjében az „Adatvédelem” beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Pontosabb iránymutatást az alábbi biztonságos online kommunikációról szóló honlapokon kaphat:
 

 • Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (http://www.youronlinechoices.com/hu/)
 • Társaság a Szabadságjogokért (http://www.nopara.org/blank-bvzk2)

A honlap kizárólag az alábbi célok érdekében kezel sütiket:
 

 • a sütikre vonatkozó, felugró ablakban megjelenő tájékoztató tudomásul vételének ellenőrzése érdekében (ha rákattintott a felhasználó, többé nem ugrik fel a tájékoztató szöveg);
 • a honlap használatára vonatkozó kimutatások készítése érdekében a CrazyEgg beépülő kód segítségével;
 • a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele;

A süti tájékoztatóhoz kapcsolódó sütik

A sütikre vonatkozó, felugró ablakban megjelenő tájékoztató tudomásul vételének ellenőrzése érdekében a STRABAG PFS sütiket haszná. Erre azért van szükség, hogy ha rákattintott a felhasználó, többé nem ugorjon fel a tájékoztató szöveg. Ez kizárólag a felhasználó kényelmét szolgáló funkció.

A süti tájékoztatóhoz kapcsolódó sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Ön hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza.

Az egyes süti tájékoztatóhoz kapcsolódó sütikre vonatkozó információk:

 
Azonosító Adattartalom, leírás Élettartam
cookieconsent_dismissed A sütikre vonatkozó felugró tájékoztató elfogadásának megjegyzése 1 év

Google Analyitics sütik

A holnap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését a Google Analytics beépülő mérőkódjával külső szolgáltatóként a Google segíti.

A Google Analytics sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Ön hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza.

A Google Analytics sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Ön hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza.

 
Azonosító Adattartalom, leírás Élettartam
__utma felhasználók és munkamenetek megkülönböztetése 2 év
__utmt lekérdezési gyakoriság szabályozása 10 perc
__utmb új munkamenet/látogatás azonosítása 30 perc
__utmc új munkamenet/látogatás azonosítása munkamenet végéig
__utmz látogatás forrásának tárolása 6 hónap
__utmv testreszabható adatok tárolása 2 év

A Google Analytics sütik funkciója: a Google Analytics a sütijeivel a honlap üzemeltetőjét segíti abban, hogy a honlap használatáról megtudja a legfontosabb információkat és ezekből következtetéseket vonjon le a honlap fejlesztése érdekében. Ezek a sütik anonim formában gyűjtik az információkat (pl. a látogatások számát, mely oldalról érkezett a felhasználó, és mely oldalakat látogatta meg), anélkül, hogy a felhasználót azonosítanák.

A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el:

 • Google adatvédelmi irányelv (https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/)
 • Google Analytics fejlesztőknek szóló tájékoztató (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

8. A honlap használata során keletkező nem személyes adatok felhasználása

A STRABAG PFS a honlap használata során keletkező, személyes adatnak nem minősülő adatokat a honlap kódjába beépített Crazy Egg szoftver segítségével továbbítja a Brand Content Kft. (1035 Budapest, Vihar utca 18.) részére. A Brand Content Kft. a STRABAG PFS megbízásából az adatok honlap használatára vonatkozó kimutatások készítése érdekében. A továbbított adatok nem minősülnek személyes adatoknak, mivel a felhasználókkal össze nem kapcsolhatóak.

A Crazy Egg adatkezelési tájékoztatója: https://www.crazyegg.com/privacy/